IR信息

2024.05.29
2024年2月期决算发表
2024.01.29
2024年2月期 第三季度决算发表
2023.10.30
2024年2月期 上半年决算发表
2023.07.31
2024年2月期 第一季度决算发表
2023.05.26
2023年2月期 决算发表
2023.01.26
2023年2月期 第三季度决算发表
2022.10.31
2023年2月期 上半年决算发表
2022.08.01
2023年2月期 第一季度决算发表
2022.05.30
2022年2月期 决算发表
2022.01.28
2022年2月期 第三季度决算发表